Quy chế Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Truyền thông Sinh viên Sao Đỏ

 

HỘI SVVN TỈNH HẢI DƯƠNG

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐH SAO ĐỎ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CÂU LẠC BỘ TRUYỀN THÔNG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

(Ban hành kèm theo quyết định số: 02/QĐ/HSV-ĐHSĐ ban hành ngày 06/01/2013 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ)

 

Chương I.

TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

Điều 1. Thông tin chung

1.1.Tên gọi

1.1.1. Tiếng Việt: Câu lạc bộ Truyền thông Sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ.

1.1.2. Tiếng Anh: Sao Do Student Media Club.

1.1.3. Tên viết tắt: SMC SAODO.

1.2. Logo:

Logo màu

Logo đen trắng

1.3. Slogan: Truyền thông kết nối đam mê!

1.4. Huy hiệu Câu lạc bộ:

1.5. Ngày thành lập: 06/01/2013.

1.6. Các giá trị cốt lõi:

+ Tính sinh viên.

+ Tính phi lợi nhuận.

+ Phát triển thành viên.

+ Tính chiến lược.

+ Văn hóa gia đình.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Câu lạc bộ Truyền thông Sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) là một tổ chức xã hội của sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng. Câu lạc bộ hoạt động phi lợi nhuận với mong muốn tạo ra sân chơi lành mạnh cho sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ để qua đó:

2.1. Huy động nguồn lực sinh viên của Trường Đại học Sao Đỏ tham gia vào các hoạt động, phong trào của Nhà trường, Đoàn – Hội và các Câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ.

2.2. Tập hợp, tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện tình nguyện, công tác xã hội, sân chơi sinh viên cho toàn thể sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ.

2.3. Truyền thông, đưa tin về hoạt động của Đoàn – Hội, Nhà trường cũng như các Câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ

2.4. Góp phần xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ sinh viên năng động, sáng tạo, có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh, kỹ năng tốt đáp ứng các yêu cầu của sinh viên thời đại mới.

Điều 3. Chức năng.

3.1. Thông tin, tuyên truyền nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả tới học sinh, sinh viên về nội quy, quy chế của Nhà trường cũng như đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3.2. Cập nhật nhanh chóng các tin tức xã hội, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng để định hướng, tuyên truyền, giáo dục sinh viên, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, giải trí của học sinh, sinh viên Nhà trường.

3.3. Thực hiện công tác tuyên truyền đối ngoại, quảng bá thương hiệu, hình ảnh và hoạt động của Đoàn – Hội và Nhà trường.

3.4. Xây dựng nhịp cầu nối giữa Ban chấp hành Đoàn trường, Ban thư ký Hội Sinh viên, các Câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên với sinh viên Nhà trường. Vận động, lôi cuốn sinh viên tích cực, chủ động tham gia các hoạt động Đoàn – Hội và phong trào sinh viên Nhà trường.

3.5. Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên Câu lạc bộ học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng; hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, công việc và cuộc sống.

Điều 4. Nhiệm vụ

4.1. Thực hiện các chương trình truyền thông cung cấp cho sinh viên những thông tin về nội quy, quy chế của Nhà trường cũng như đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình hoạt động của nhà trường; các hoạt động, phong trào Đoàn – Hội và các Câu lạc bộ, hội, đội, nhóm sinh viên Nhà trường.

4.2. Thực hiện công tác tuyên truyền đối ngoại, quảng bá thương hiệu, hình ảnh và hoạt động của Nhà trường.

4.3. Kịp thời nắm bắt tâm tư tình cảm, nguyện vọng của học sinh, sinh viên nhà trường để có biện pháp phối hợp định hướng, tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho sinh viên. Phục vụ đời sống tinh thần cho học sinh, sinh viên Nhà trường.

4.4. Tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, sân chơi nhằm đáp ứng và phục vụ nhu cầu về học tập, giải trí cho sinh viên Nhà trường. Tham gia tuyên truyền và thực hiện các chương trình, sự kiện, kế hoạch xã hội, tình nguyện, vì cộng đồng.

4.5. Tham gia lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện những chương trình hoạt động của Đoàn – Hội của Nhà trường khi có yêu cầu.

4.6. Tạo môi trường để thành viên trong Câu lạc bô có cơ hội học hỏi, giao lưu để trau dồi thêm năng lực bản thân và khả năng trong công việc, phát huy năng lực, thế mạnh của bản thân.

Điều 5. Phương châm hoạt động:

Đoàn kết – Đam mê – Trách nhiệm – Sáng tạo.

Chương II.

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 6. Nguyên tắc hoạt động

6.1. Câu lạc bộ hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện tham gia, bình đẳng giữa các thành viên, dân chủ trong hoạt động.

6.2. Câu lạc bộ hoạt động theo sự tổ chức và điều hành của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Câu lạc bộ.

6.3. Các hoạt động của Câu lạc bộ phải được xây dựng theo kế hoạch. Mọi hoạt động diễn ra trong Câu lạc bộ đều phải minh bạch, rõ ràng, đảm bảo quyền lợi của các thành viên.

6.4. Hoạt động của Câu lạc bộ được xây dựng dựa trên sự đóng góp nội dung hoạt động của các thành viên. Các nội dung hoạt động của Câu lạc bộ được chọn lựa dựa trên một số tiêu chí:

+ Không vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục của dân tộc, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi và đặc thù của câu lạc bộ sinh viên.

+ Nội dung hoạt động có tính giáo dục, tính sáng tạo, chứa đựng nhiều tri thức, là môi trường để thành viên Câu lạc bộ học tập, rèn luyện, hoàn thiện năng lực, kỹ năng cho bản thân.

+ Thu hút được đông đảo các thành viên tham gia. Mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên.

6.5. Các thành viên tham gia Câu lạc bộ phải nộp lệ phí để duy trì hoạt động của Câu lạc bộ.

Điều 7. Nội dung hoạt động

7.1. Thiết lập, duy trì, quản trị các trang thông tin, các loại hình truyền thông của Câu lạc bộ.

7.2. Thực hiện các chương trình truyền thông.

7.3. Cộng tác, đưa tin, viết bài phản ánh các hoạt động Đoàn – Hội và phong trào sinh viên nhà trường cho các báo, tạp chí sinh viên trong và ngoài nhà trường.

7.4. Tiếp cận, hỗ trợ truyền thông, tham gia các các hoạt động do Nhà trường, Đoàn – Hội và các Câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên Nhà trường tổ chức.

7.5. Tổ chức các chương trình, sự kiện, hoạt động giao lưu học thuật, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, tập hợp sinh viên, các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng – tạo dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh, bổ ích, sôi động trong sinh viên Nhà trường.

7.6. Phát triển thành viên mới. Bồi dưỡng kỹ năng thành viên để đáp ứng các yêu cầu hoạt động của Câu lạc bộ.

Điều 8. Cơ cấu tổ chức

8.1. Đại hội thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Câu lạc bộ. Đại hội được tổ chức 1 năm 1 lần do Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đương nhiệm triệu tập. Đại hội thành viên có nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ cũ và phương hướng hoạt động của Câu lạc bộ trong nhiệm kỳ mới.

+ Quyết định phương hướng, chương trình hành động của Câu lạc bộ và các vấn đề tổ chức của Câu lạc bộ.

+ Quyết định cơ cấu số lượng thành viên, hiệp thương bầu Ban Chủ nhiệm, Ban Kiểm tra, Ban Cố vấn Câu lạc bộ.

+ Thông qua  hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ.

8.2. Đại hội biểu quyết theo nguyên tắc đa số đại biểu có mặt. Các quyết định trong Đại hội phải có sự đồng ý của hơn 1/2 số đại biểu có mặt. Trường hợp sửa đổi quy chế phải có sự đồng ý của 2/3 tổng số đại biểu có mặt mới có giá trị.

8.3. Khi cần thiết nếu có trên 2/3 thành viên Ban Chủ nhiệm hoặc trên 50% thành viên Câu lạc bộ đề nghị, Ban Chủ nhiệm có thể triệu tập Đại hội bất thường để thảo luận, thông qua các vấn đề về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ.

Điều 9. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ

9.1. Ban Chủ nhiệm là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Câu lạc bộ, được bầu tại Đại hội thành viên Câu lạc bộ. Cơ cấu Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ bao gồm: Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và Ủy viên.

9.2. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ lãnh đạo mọi hoạt động của Câu lạc bộ giữa 2 kỳ Đại hội. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ họp 01 tháng 01 lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu. Sau phiên họp, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ có nhiệm vụ thông báo đến thành viên kết quả phiên họp

9.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ:

+ Tổ chức, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Đại hội thành viên Câu lạc bộ và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ.

+ Quyết định các chương trình hoạt động, sự kiện, kế hoạch, công tác tài chính,… của Câu lạc bộ.

+ Quyết định kết nạp thành viên, cộng tác viên, công nhận thành viên danh dự; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thành viên và xem xét khen thưởng, kỷ luật thành viên Câu lạc bộ.

+ Chuẩn bị nội dung, triệu tập thành viên và tổ chức Đại hội thành viên Câu lạc bộ.

9.4. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ quyết định theo nguyên tắc đa số thành viên dự họp.

9.5. Trong trường hợp Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ không hoàn thành nhiệm vụ được giao, khi có 2/3 số thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ hoặc 50% thành viên Câu lạc bộ đồng ý, Câu lạc bộ sẽ triệu tập tổ chức Đại hội thành viên bất thường để bỏ phiếu tín nhiệm, hiệp thương bầu Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ mới.

Điều 10. Chủ nhiệm Câu lạc bộ 

10.1. Chủ nhiệm Câu lạc bộ là người được các thành viên Câu lạc bộ tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ tại Đại hội thành viên thường niên Câu lạc bộ; đại diện Câu lạc bộ trong các quan hệ đối nội và đối ngoại.

10.2. Chủ nhiệm Câu lạc bộ có vai trò và nhiệm vụ cụ thể như sau:

+Thực hiện công tác quản lý toàn diện và phát triển Câu lạc bộ theo định hướng và nhiệm vụ mà Đại hội thành viên Câu lạc bộ đã thống nhất.

+ Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban chủ nhiệm; các cuộc họp thành viên Câu lạc bộ.

+ Quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức và thực hiện các hoạt động, chương trình, sự kiện của Câu lạc bộ.

+ Đại diện Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ ký các văn bản có liên quan đến hoạt động của Câu lạc bộ;

+ Phụ trách công tác đối ngoại của Câu lạc bộ. Là đại diện cho Câu lạc bộ tham gia các hoạt động do Đoàn – Hội cấp trên và Nhà trường tổ chức.

Điều 11. Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ

11.1. Phó Chủ nhiệm do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ bầu tại Đại hội thành viên Câu lạc bộ, là người giúp Chủ nhiệm Câu lạc bộ trong các hoạt động của Câu lạc bộ mà mình phụ trách hoặc được ủy nhiệm.

11.2. Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ có vai trò và nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Hỗ trợ Chủ nhiệm Câu lạc bộ đề ra chiến lược phát triển Câu lạc bộ và các chương trình hoạt động cho Câu lạc bộ theo kế hoạch.

+ Chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Câu lạc bộ;

+ Giám sát, báo cáo hoạt động của các ban/nhóm chuyên trách, khuyến nghị và tư vấn cho Chủ nhiệm Câu lạc bộ về công tác tổ chức, quản lý Câu lạc bộ.

11.3. Số lượng, nhiệm vụ cụ thể của các Phó Chủ nhiệm do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ quy định.

Điều 12. Các Ủy viên Ban Chủ nhiệm

Các Ủy viên Ban Chủ nhiệm là các thành viên còn lại trong Ban Chủ nhiệm (trừ Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm) có nhiệm vụ thực hiện công tác do Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ phân công thực hiện.

Điều 13. Ban Cố vấn

13.1. Các thành viên Ban Chủ nhiệm và thành viên nòng cốt Câu lạc bộ đã tốt nghiệp ra trường hoặc không còn tham gia vào Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ nữa có tinh thần trách nhiệm, có mong muốn tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của Câu lạc bộ được cơ cấu vào Ban Cố vấn Câu lạc bộ.

13.2. Ban Cố vấn có nhiệm vụ thông tin, tư vấn, hỗ trợ Ban Chủ nhiệm, các ban/nhóm chuyên trách và thành viên Câu lạc bộ thực hiện các nhiệm vụ được giao; tổ chức các chương trình, sự kiện, hoạt động của Câu lạc bộ.

13.3. Cơ cấu Ban Cố vấn bao gồm: Trưởng ban, các phó ban và thành  viên. Nhiệm kỳ của Ban Cố vấn theo nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Tại Đại hội thành viên Câu lạc bộ, Câu lạc bộ hiệp thương công bố danh sách Ban Cố vấn Câu lạc bộ.

Điều 14. Ban Kiểm tra

14.1. Ban Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tư vấn, hỗ trợ hoạt động của Ban Chủ nhiệm, các ban, nhóm chuyên trách và thành viên Câu lạc bộ trong việc tổ chức và thực hiện các chương trình, sự kiện, hoạt động của Câu lạc bộ..

14.2. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ có trách nhiệm lắng nghe, tiếp thu ý kiến và điều chỉnh cho phù hợp các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm tra Câu lạc bộ

14.3. Cơ cấu Ban Kiểm tra bao gồm: Trưởng ban, các phó ban và thành  viên. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra theo nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Tại Đại hội thành viên Câu lạc bộ, Câu lạc bộ hiệp thương công bố danh sách thành viên Kiểm tra Câu lạc bộ.

Điều 15, Các ban/nhóm chuyên trách của Câu lạc bộ

15.1. Tùy theo nhiệm vụ, kế hoạch được giao và tình hình thực tế Ban Chủ nhiệm quy định số lượng các ban/nhóm chuyên trách để giúp việc cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

15.2. Trưởng ban/nhóm chuyên trách của Câu lạc bộ là người chịu trách nhiệm về công việc mình phụ trách trước Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, có nhiệm vụ báo cáo cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ về tiến độ công việc của mình; Thực hiện công việc quản lý, duy trì hoạt động của Câu lạc bộ theo sự phân công của Ban Chủ nhiệm, đảm bảo điều hành mọi hoạt động của Câu lạc bộ trong quyền hạn của mình.

Chương III.

THÀNH VIÊN VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ THÀNH VIÊN

 Điều 16.  Thành viên Câu lạc bộ

Thành viên Câu lạc bộ bao gồm: Thành viên chính thức, Thành viên danh dự và Cộng tác viên Câu lạc bộ.

Điều 17. Thành viên chính thức

17.1. Nhiệm vụ của Thành viên chính thức

Thành viên chính thức Câu lạc bộ có nhiệm vụ:

+ Chấp hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ, sự phân công, chỉ đạo của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ; tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của Câu lạc bộ.

+ Tích cực tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến thực hiện các chương trình, hoạt động, sự kiện của Câu lạc bộ; có trách nhiệm bảo vệ lợi ích chung của Câu lạc bộ và chịu trách nhiệm về những hành vi và ứng xử của mình khi tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ..

+ Đoàn kết hợp tác với các thành viên khác trong Câu lạc bộ; sẵn sàng chia sẻ những kiến thức kỹ năng của bản thân; phát triển thành viên góp phần thúc đẩy Câu lạc bộ ngày càng phát triển vững mạnh.

+ Đóng phí thành viên theo quy định của Câu lạc bộ.

 17.2. Quyền hạn của Thành viên

Thành viên chính thức Câu lạc bộ có quyền:

+ Được tham gia Đại hội thành viên Câu lạc bộ.

+ Được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và thông qua các chương trình, kế hoạch, hoạt động của Câu lạc bộ.

+ Được tham gia các hoạt động do Câu lạc bộ tổ chức và tham gia.

+ Được tham gia ứng cử, đề cử và bầu cử Ban Chủ nhiệm và các Ban, nhóm chuyên trách của Câu lạc bộ.

+ Được chất vấn, đóng góp ý kiến phê bình Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

+ Được giúp đỡ, tạo điều kiện tham gia các chương trình, hoạt động của Câu lạc bộ.

+ Được hưởng các quyền lợi về tinh thần và vật chất do hoạt động của Câu lạc bộ mang lại.

+ Được cấp thẻ Thành viên, giấy chứng nhận thành viên và giấy chứng nhận quá trình hoạt động Câu lạc bộ khi có yêu cầu.

+ Được xin ra khỏi Câu lạc bộ.

Điều 18.  Thành viên danh dự

18.1. Thành viên Câu lạc bộ không còn học tập tại Trường Đại học Sao Đỏ và vẫn mong muốn tiếp tục tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ; các cá nhân, tổ chức có đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển Câu lạc bộ được Ban chủ nhiệm xem xét là thành viên danh dự.

18.2. Thành viên danh dự được tham gia các hoạt động Câu lạc bộ. Thành viên danh dự có các quyền như thành viên chính thức Câu lạc bộ ngoại trừ việc ứng cử, đề cử, bầu cử Ban chủ nhiệm, các ban/nhóm chuyên trách và biểu quyết các công việc của Câu lạc bộ.

Điều 19. Cộng tác viên

Cộng tác viên Câu lạc bộ là những người tham gia sinh hoạt không thường xuyên nhưng có mong muốn đóng góp cho Câu lạc bộ, bao gồm: Cộng tác viên chính và cộng tác viên sự kiện.

+ Cộng tác viên chính: Tham gia hỗ trợ thành viên Câu lạc bộ xây dựng kế hoạch, chương trình, sự kiện hoạt động của Câu lạc bộ;

+ Cộng tác viên sự kiện: Tham gia những chương trình, hoạt động, sự kiện cụ thể theo kế hoạch của Câu lạc bộ.

Điều 20. Kết nạp Thành viên

20.1.Đối tượng kết nạp thành viên

+ Là sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ tự nguyện tham gia và tán thành Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ; có ý thức nhiệt tình, có khả năng đóng góp về kiến thức, chuyên môn cho Câu lạc bộ; chấp nhận và vượt qua thời gian thử thách của Câu lạc bộ và được Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đồng ý ra quyết định công nhận là Thành viên Câu lạc bộ.

+ Các trường hợp đặc biệt khác do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ quyết định.

20.2. Thể thức gia nhập Câu lạc bộ

20.2.1. Người muốn trở thành thành viên chính thức của Câu lạc bộ phải tự nguyện làm đơn xin gia nhập, hoàn thiện hồ sơ thành viên; đóng phí thành viên; tham gia thi tuyển và phỏng vấn theo quy định của Câu lạc bộ.

20.2.2. Thời gian, hình thức tổ chức thi tuyển, phỏng vấn theo quy định của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

20.2.3. Thành viên được tuyển thẳng là thành viên đã có đóng góp trong việc sáng lập, có đề xuất, sáng kiến đóng góp cho Câu lạc bộ đem lại hiệu quả thiết thực, có thành tích đặc biệt, tự nguyện tham gia Câu lạc bộ và được Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ chấp thuận.

Điều 21. Thể thức ra khỏi Câu lạc bộ

21.1. Tự nguyện làm đơn xin ra khỏi Câu lạc bộ có lý do chính đáng.

21.2. Thành viên không tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ không có lý do chính đáng hoặc không hoàn thành việc đóng quỹ thành viên Câu lạc bộ từ 2 tháng trở lên thì bị xoá tên trong danh sách thành viên;

21.3. Thành viên vi phạm pháp luật và quy chế của Câu lạc bộ, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Câu lạc bộ thì bị khai trừ ra khỏi Câu lạc bộ.

21.4. Việc xin ra khỏi Câu lạc bộ, xoá tên hay khai trừ thành viên do Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ xem xét và quyết định.

Điều 22. Xếp hạng thành viên.

22.1. Sao là hình thức xếp hạng thành viên chính thức của Câu lạc bộ.

22.2. Các tiêu chí xếp hạng thành viên bao gồm: thời gian hoạt động; mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; ý thức, thái độ tinh thần khi tham gia hoạt động; việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đóng góp (nếu có);…

22.3. Tiêu chí xếp hạng thành viên; quy trình xếp hạng thành viên do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ quy định.

Điều 23. Thẻ Thành viên

23.1. Thẻ thành viên là giấy tờ hợp pháp xác nhận sự tham gia chính thức của một cá nhân vào Câu lạc bộ, được thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi của thành viên theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ quy định;

23.2. Thẻ thành viên Câu lạc bộ được thống nhất về hình thức và quy cách do Ban chủ nhiệm quy định.

Chương V.

CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA CÂU LẠC BỘ

 Điều 24. Với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ

Câu lạc bộ là thành viên của Hội Sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ, hoạt động theo định hướng và sự hỗ trợ của Ban Chấp hành Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ.

Điều 25. Với các đơn vị khác.

25.1. Đối với các đơn vị trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ, Câu lạc bộ quan hệ trên tinh thần tôn trọng, bình đẳng, hỗ trợ nhau cùng thực hiện có hiệu quả mục tiêu chung của phong trào sinh viên Nhà trường.

25.2. Đối với các Câu lạc bộ, hội, đội, nhóm khác: Quan hệ giao dịch, đối tác trên cơ sở bình đẳng, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau.

Chương VI.

TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 26. Nguyên tắc sử dụng tài chính

26.1. Tài chính của Câu lạc bộ được sử dụng theo nguyên tắc tự nguyện, tự cân đối, bình đẳng, xã hội hóa, lấy thu bù chi.

26.2. Câu lạc bộ duy trì hoạt động của mình bằng nguồn tài chính chủ yếu được xây dựng từ khoản đóng phí thường xuyên của thành viên Câu lạc bộ và nguồn thu từ các hoạt động của Câu lạc bộ.

26.3. Các hoạt động không phục vụ cho các hoạt động chính thức của Câu lạc bộ không được sử dụng kinh phí của Câu lạc bộ.

Điều 27. Các khoản thu, chi

27.1. Tài chính của Câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải, tự thu chi, tự cân đối bao gồm các khoản thu, chi để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Câu lạc bộ.

27.2. Các khoản thu bao gồm:

+ Lệ phí đóng góp thường xuyên và tình nguyện của thành viên Câu lạc bộ.

+ Các khoản thu do hoạt động của Câu lạc bộ đem lại.

+ Các khoản hỗ trợ của Ban Chấp hành Đoàn trường – Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ.

+ Các khoản tài trợ định kì, không định kì của các thành viên, cộng tác viên Câu lạc bộ, các cá nhân, tổ chức kinh tế, xã hội, đoàn thể trong, ngoài nước theo quy định của pháp luật.

27.3. Các khoản chi phí bao gồm:

+ Chi cho các hoạt động thường xuyên của Câu lạc bộ.

+ Chi cho việc tổ chức các chương trình, sự kiện hoạt động mà Câu lạc bộ tổ chức hoặc tham gia thực hiện,

+ Mua sắm, trang bị các trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho hoạt động của Câu lạc bộ

+ Chi cho các hoạt động khác theo kế hoạch của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Điều 28. Phí thành viên Câu lạc bộ

28.1. Mức thu phí, thời gian, cách thức thu phí thành viên do Ban chủ nhiệm quyết định.

28.2 Những thành viên không thực hiện trách nhiệm đóng phí thành viên của Câu lạc bộ chậm 01 (một) tháng sẽ bị đình chỉ tư cách thành viên cho tới khi thành viên đó thực hiện xong nghĩa vụ đóng phí thành viên. Thành viên không thực hiện nghĩa vụ đóng phí thành viên trong 02 (hai) tháng sẽ bị khai trừ ra khỏi Câu lạc bộ.

Điều 29. Quản lý, sử dụng tài chính

29.1.Việc quản lý tài chính của Câu lạc phải công khai, minh bạch.

29.2. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ chịu trách nhiệm phụ trách và cử người thu, chi, quản lý và sử dụng tài chính của Câu lạc bộ.

29.3. Chủ nhiệm Câu lạc bộ trực tiếp quyết định và chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài chính của Câu lạc bộ.

29.4. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ có trách nhiệm báo cáo tình hình thu, chi, quản lý và sử dụng tài chính của Câu lạc bộ tại các buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ. Sau mỗi nhiệm kỳ, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ có trách nhiệm làm báo cáo tài chính của Câu lạc bộ.

Chương VII.

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 Điều 30. Các quy định chung

30.1. Những thành viên có đóng góp tích cực cho Câu lạc bộ được ghi nhận trong quá trình tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ sẽ được khen thưởng.

30.2. Những thành viên vi phạm quy chế Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ, quyết định, quy định của Ban chủ nhiệm Câu lạc bô, tuỳ theo mức độ sẽ bị kỷ luật từ khiển trách đển khai trừ khỏi Câu lạc bộ.

30.3. Việc quyết định khen thưởng và kỷ luật thành viên phải được Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ thông qua. Thủ tục khen thưởng và kỷ luật do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ quyết định.

30.4. Việc thực hiện quyết định khen thưởng và kỷ luật phải công khai đối với tất cả các thành viên của Câu lạc bộ và được ghi vào Hồ sơ thành viên của Câu lạc bộ.

Điều 31. Các hình thức khen thưởng và kỷ luật

31.1. Khen thưởng

+ Tuyên dương trước toàn thể Câu lạc bộ.

+ Tặng giấy khen/huy hiệu của Câu lạc bộ

+ Kiến nghị với các tổ chức đoàn thể cấp trên có các hình thức khen thưởng cho phù hợp.

31.2. Kỷ luật

Các hình thức kỷ luật có thể là phê bình, khiển trách, cảnh cáo, bồi thường thiệt hại, khai trừ khỏi Câu lạc bộ hoặc báo cáo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu cần thiết.

Điều 32. Giấy khen Câu lạc bộ

32.1. Giấy khen của Câu lạc bộ là hình thức khen thưởng cao nhất của Câu lạc bộ dành cho các Thành viên Câu lạc bộ có những thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia Câu lạc bộ.

32.2. Điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục cấp Giấy khen, mẫu Giấy khen do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ quy định và thực hiện thống nhất trong toàn Câu lạc bộ.

Chương VIII.

NGỪNG HOẠT ĐỘNG

Điều 33. Câu lạc bộ ngừng hoạt động trong các trường hợp sau:

Câu lạc bộ sẽ giải thể nếu hoạt động của Câu lạc bộ không cần thiết nữa; không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao; không có lợi ích đối với thành viên Câu lạc bộ hoặc chuyển thể thành tổ chức mới và phải được Đại hội thành viên Câu lạc bộ biểu quyết thông qua.

Chương IX.

CÁC ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 33. Phạm vi điều chỉnh của Quy chế

33.1 Mọi thành viên có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ.

33.2. Ban chủ nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn việc thi hành quy chế này.

33.3. Việc sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động Câu lạc bộ do Đại hội thành viên quyết định và phải được Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ ký quyết định ban hành..

Điều 34. Hiệu lực của Quy chế

34.1. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày được ký thông qua.

34.2. Quy chế hết hiệu lực khi Câu lạc bộ giải tán hoạt động hoặc được thay bằng Quy chế mới.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Danh Đạo