Khóa học e-learning Mitshubishi

Các khóa học
Thiết bị FA cho người mới bắt đầu Khóa học dành cho người bắt đầu về PLC https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/FA_Equip_for_Begin_vie_PLCs.pdf
Khóa học dành cho người bắt đầu về HMI https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/FA_Equip_for_Begin_vie_HMIs.pdf
Khóa học dành cho người bắt đầu về biến tần https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/FA_Equip_for_Begin_vie_Inverters.pdf
Khóa học dành cho người bắt đầu về bộ trợ động https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/FA_Equip_for_Begin_vie_Servos.pdf
Khóa học dành cho người bắt đầu về mạng lưới FA https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/FA_Equip_for_Begin_vie_Industrial_Network.pdf
Khóa học dành cho người bắt đầu về điều chỉnh vị trí https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/FA_Equip_for_Begin_vie_Positioning.pdf
Khóa học dành cho người bắt đầu về robot công nghiệp https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/FA_Equip_for_Begin_vie_Industrial_Robots.pdf
Phiên bản cơ bản / Phiên bản nâng cao Bộ điều khiển khả trình MELSEC-iQ-R/Q/L/FX Kiến thức cơ bản về Sê-ri MELSEC iQ-R https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/1-MELSEC-iQ-R_Basics_fod_vie.pdf
Khóa học cơ bản về dòng MELSEC-Q https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/1-MELSEC-Q_Basics_fod_vie.pdf
Kiến thức cơ bản về Sê-ri MELSEC-L https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/1-MELSEC-L_Basics_fod_vie.pdf
Khóa học cơ bản về GX Works2 https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/1-GX_Wks2_Basics_fod_vie-A.pdf
Khóa học nâng cao về GX Works2 https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/1-GX_Wks2_Advanced_fod_vie.pdf
Ứng dụng lập trình https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/1-Appli_of_Program_fod_vie.pdf
Mạng bộ điều khiển CC-Link IE https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/1-CC-Link_IE_Ctrl_Ntw_fod_vie.pdf
Mạng theo vùng CC-Link IE https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/1-CC-Link_IE_Fld_Ntw_fod_vie.pdf
Khóa học về CC-Link https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/1-CC-Link_fod_vie.pdf
Ethernet https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/1-Intelli_Fn_Module_fod_vie.pdf
Mô đun chức năng thông minh https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/1-Intelli_Fn_Module_fod_vie.pdf
Truyền thông nối tiếp https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/1-Serial_Communication_fod_vie.pdf
Khóa học về điều khiển vị trí https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/1-Positioning_fod_vie.pdf
Cơ bản về hệ thống điều khiển quá trình PLC MELSEC https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/1-MELSEC_Prcs_Ctrl_Stm_Basics_fod_vie.pdf
Khóa học bảo trì hệ thống PLC https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/1-PLC_System_Mainte_fod_vie.pdf
Giao diện Người-Máy (HMI)-GOT Khóa học cơ bản về GOT (GT16, GT Designer3) https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/2-GOT_Basics_GT16_GT_D3_fod_vie.pdf
Bộ biến tần-FREQROL Khóa học cơ bản về FREQROL (Vận hành) https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/3-FREQROL_Basics_Op_fod_vie.pdf
Khóa học cơ bản về FREQROL (Chức năng) https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/3-FREQROL_Basics_Fn_fod_vie.pdf
AC Servo-MELSERVO Khóa học cơ bản về SERVO MELSERVO (MR-J4) https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/4-MELSERVO_Basics_MR-J4_fod_vie.pdf
Khóa học cơ bản về MOTION CONTROLLER (Phần cứng) https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/4-MOTION_Basics_HW_fod_vie.pdf
Khóa học cơ bản về MOTION CONTROLLER (Real Mode:SFC) https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/4-MOTION_Basics_Real_Mode_SFC_fod_vie.pdf
Ứng dụng BỘ ĐIỀU KHIẾN CHUYẾN ĐỘNG (Chế độ ảo) https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/vie/4-MOTION_Appli_Virtual_Mode_fod_vie.pdf